خانه

خاک آزما پارس

khakazma pars

ساعت کار

شنبه تا پنجشنبه ۸ صبح تا ۱۵

باتجزیه خاک و برنامه غذایی مناسب محصول بیشتری برداشت کنیم

انواع تجزیه

شیمیایی

تجزیه ها شامل ازت فسفر پتاسیم و میکروالمنت ها شامل آهن روی مس و منگنز میباشند تجزیه های تخصصی نیز انجام میشود که برای اطمینان قبل از مراجعه با آزمایشگاه تماس بگیرید.

گیاه

1

شیمیایی و میکربی

تجزیه های عمومی شامل ماکروالمنت های ازت فسفر پتاسیم و فاکتور های واکنش خاک شوری و بافت خاک میکروالمنت ها شامل آهن روی مس و منگنز میباشند تجزیه های تخصصی نیز انجام میشود که برای اطمینان قبل از مراجعه با آزمایشگاه تماس بگیرید.

آب

images1

فیزیکی و شیمیایی

تجزیه های عمومی شامل ماکروالمنت های ازت فسفر پتاسیم و فاکتور های واکنش خاک شوری و بافت خاک میکروالمنت ها شامل آهن روی مس و منگنز میباشند تجزیه های تخصصی نیز انجام میشود که برای اطمینان قبل از مراجعه با آزمایشگاه تماس بگیرید.

خاک

اهمیت تجزیه خاک و استفاده از برنامه غذایی مناسب گیاه

  • افزایش عملکرد
  • بهبود کیفیت
  • محصول سالم

با کاربرد برنامه غذایی مناسب عملکرد محصول افزایش می یابد و بهره وری از نهاده های کشاورزی بالا میرود.

برنامه غذایی مناسب موجب مصرف مناسب کود و سموم میشود که ضمن ازبین بردن احتمال گرسنگی پنهان گیاه با افزایش مقاومت گیاه در مقابل آفات و امراض از مصرف سموم می کاهد و محصول با کیفیت بالا خواهیم داشت .

کاهش مصرف کود و سم و افزایش عملکرد باعث صرفه اقتصادی برای کشاورز میشود و مصرف محصول سالم در جامعه باعث سلامت جامعه میشود که از هزینه های مادی و معنوی درمانی می کاهد .

خاک آزما پارس

آدرس:

شیراز فلکه اطلسی بلوار هجرت خیابان صوراسرافیل درب ۴ سمت راست پلاک ۷۵

همراه

۰۹۱۷۳۱۴۷۹۸۲ ---۰۹۱۷۵۹۰۰۵۷۲   ۰۹۱۷۵۹۰۰۵۷۳